25 ΧΡΟΝΙΑ
25 ΣΤΑΘΜΟΙ

Το νομοθετικό πλαίσιο της κυπριακής κεφαλαιαγοράς εναρμονίζεται πλήρως με όλες τις ευρωπαϊκές Οδηγίες

Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, η ΕΚΚ προχώρησε με την εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο και την πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις κεφαλαιαγορές, γνωστή ως MiFID. Έκτοτε, η ΕΚΚ διασφαλίζει ότι το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο εναρμονίζεται έγκαιρα με όλες τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες, ώστε να αντικατοπτρίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

Παράλληλα, η ΕΚΚ εκσυγχρονίζει τις εθνικές νομοθεσίες σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κεφαλαιαγορές, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς.

Η ΕΚΚ ενισχύεται σταδιακά με σημαντικές εξουσίες

Από την απαρχή της λειτουργίας της το 1996 μέχρι και το 2000 η ΕΚΚ είχε υποτυπώδεις εξουσίες. Ο Νόμος της ΕΚΚ του 2001 ανασυγκροτεί την ΕΚΚ ως οργανισμό με σαφώς καθορισμένη δομή, αρμοδιότητες και εξουσίες, οι οποίες στη συνέχεια διευρύνονται και ενισχύονται περαιτέρω με τον Νόμο της ΕΚΚ του 2019 και με μετέπειτα τροποποιήσεις.

Σήμερα η ΕΚΚ διαθέτει τα απαραίτητα αποτρεπτικά και κατασταλτικά εργαλεία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενών της, ενώ η ανάγκη για πρόσθετες εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας επαναξιολογείται τακτικά από την ΕΚΚ.

Νέα ταυτότητα, με φρέσκο λογότυπο και αναβαθμισμένο διαδικτυακό τόπο

Το 2012 και μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, η ΕΚΚ υιοθετεί το λογότυπο που χρησιμοποιεί σήμερα. Στη συνέχεια, εντός της επόμενης τριετίας, αποκτά εξολοκλήρου νέο διαδικτυακό τόπο με σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις, ώστε να διευκολύνει τον χρήστη και να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των επενδυτών και της αγοράς.

Η ΕΚΚ αποκτά όραμα, αποστολή και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό

Το 2012 η ΕΚΚ διαμορφώνει πολυετές στρατηγικό σχέδιο με γνώμονα το όραμα και την αποστολή της, και στη βάση πέντε διαχρονικών στρατηγικών επιδιώξεων. Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΚΚ επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να καταγράφεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε καθώς και τυχόν αλλαγές αναλόγως των εξελίξεων.

Για σκοπούς διαφάνειας, η ΕΚΚ πραγματοποιεί ετήσιους απολογισμούς των εργασιών και του έργου της μέσω συνεντεύξεων Τύπου και δημοσιεύσει ετήσιες εκθέσεις και απολογισμούς εργασιών.

Η ΕΚΚ μεγαλώνει και ενισχύεται σε ανθρώπινο δυναμικό με διαδοχικές προσλήψεις

Με προσωπικό μόλις τεσσάρων ατόμων το 1999, η ΕΚΚ μεγαλώνει σε ανθρώπινους πόρους σταδιακά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες αρμοδιότητές της και την ανάπτυξη του τομέα.

Το 2005 απασχολεί 34 άτομα προσωπικό, το 2011 το προσωπικό της αυξάνεται σε 55 άτομα, ενώ σήμερα στελεχώνεται από 121 άτομα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων όπως Οικονομικά, Λογιστική, Νομικά, Προγραμματισμό κ.α.

Η ΕΚΚ συνδράμει ουσιαστικά στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2012 η ΕΚΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή διοργάνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η ΕΚΚ προήδρευσε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ στα θέματα που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά, και συμμετείχε εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για την εξέταση και την αναδιαμόρφωση συνολικά 11 νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσαν τον τομέα της κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω, Νομικός της ΕΚΚ βρισκόταν αποσπασμένη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ για σκοπούς της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Η ΕΚΚ ρίχνει φως στα γεγονότα του Μαρτίου 2013 στον τραπεζικό τομέα

Η ΕΚΚ προχώρησε στην ενδελεχή και αμερόληπτη διερεύνηση σειράς υποθέσεων που σχετίζονταν με τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραπεζική κρίση και την επιβολή του bail-in το 2013 με σκοπό να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια, να αποδοθούν ευθύνες, και να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να ανακτήσει την αξιοπιστία του.

Περαιτέρω, συμμετείχε δυναμικά στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενδεχόμενης παραπλανητικής προώθησης αξιόγραφων κεφαλαίου που εκδόθηκαν από δύο κυπριακές τράπεζες.

Οι σχετικές πολύπλοκες και χρονοβόρες διερευνήσεις ολοκληρώθηκαν στα αμέσως επόμενα χρόνια με την επιβολή συνολικών προστίμων ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων Ευρώ σε εποπτευόμενες οντότητες και φυσικά πρόσωπα του τραπεζικού τομέα.

Λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του Μαρτίου 2013

Προτού οριστικοποιηθεί το κούρεμα καταθέσεων, η ΕΚΚ μεσολάβησε ώστε να αναγνωριστεί στα σχετικά Διατάγματα, ότι οι καταθέσεις των ΚΕΠΕΥ σε τραπεζικούς λογαριασμούς προς όφελος των πελατών τους ανήκουν στους επιμέρους πελάτες και όχι στις ίδιες τις ΚΕΠΕΥ.

Παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις και διερευνούσε μέσω ερωτηματολογίων προς τους εποπτευόμενους τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, συνδράμοντας στην επίλυσή τους. Επίσης, η Πρόεδρος της ΕΚΚ συμμετείχε την περίοδο 09/2013 – 06/2014 στην Αρχή Εξυγίανσης, μαζί με τη Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας και τον Υπουργό Οικονομικών.

Δημιουργείται ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση και εποπτεία των συλλογικών επενδύσεων (funds)

Η ΕΚΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί σειρά νέων νομοθεσιών και τροποποιήσεων οδηγώντας στην ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, μία σημαντική εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, το 2012 ψηφίζεται ο Νόμος για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (UCITS 4), το 2013 τίθεται σε ισχύ ο Νόμος για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και το 2014 ο Νόμος για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ενώ το 2016 ο Νόμος εναρμονίζεται με την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (UCITS 5).

Περαιτέρω, το 2020 η ΕΚΚ εισάγει στη νομοθεσία τους καταχωρημένους ΟΕΕ και τους μικρούς διαχειριστές ΟΕΕ (Mini-Managers), ενώ ετοιμάζεται νομοσχέδιο σχετικά με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διοίκηση των ΟΕΕ (fund administrators).

Οι εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΚ διευρύνονται, καλύπτοντας νέες οντότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

Ο συνολικός αριθμός των εποπτευόμενων από την ΕΚΚ οργανισμών, καθώς και το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των εργασιών τους, αυξάνεται διαρκώς.

Κάτω από την εποπτική ομπρέλα της ΕΚΚ περνά το 2012, βάσει νομοθεσίας, μεγάλος αριθμός εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών, ενώ από το 2014 ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων γνωρίζει άνθιση.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2011 όταν η ΕΚΚ είχε υπό την εποπτεία της 247 οντότητες, σήμερα εποπτεύει συνολικά 790 οντότητες, σημειώνοντας αύξηση 217%.

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων που προσδίδουν αξία στους συμμετέχοντες στην κυπριακή κεφαλαιαγορά

Το 2013 η ΕΚΚ πραγματοποιεί εκδήλωση για τους εποπτευόμενους με κεντρικό μήνυμα τη στήριξη του τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, την οποία χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Invest Cyprus.

Το 2016 η ΕΚΚ διοργανώνει εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία των 20 χρόνων λειτουργίας της, στην οποία απευθύνουν ο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της ESMA.

Το 2019 παραθέτει επίσημο δείπνο για τους εποπτευόμενους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με ομιλίες από τον Πρόεδρο της ESMA και την Πρόεδρο της ΕΚΚ, και χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ΕΚΚ θεσμοθετεί την πιστοποίηση προσώπων που εργάζονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Το 2014 η ΕΚΚ θέτει σε εφαρμογή πλαίσιο για την πιστοποίηση των προσώπων που εργάζονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένες εξετάσεις, υποχρεωτική ετήσια επιμόρφωση και εκπαίδευση, και εγγραφή σε ειδικό δημόσιο μητρώο..

Από το 2017 η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και η ανανέωσης της εγγραφής στο μητρώο αυτοματοποιείται και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΚ.

Το 2019 η ΕΚΚ διευρύνει το πλαίσιο ώστε και οι λειτουργοί συμμόρφωσης σε θέματα AML να υπόκεινται σε πιστοποίηση με εξειδικευμένες εξετάσεις.

Η ΕΚΚ ξεκινά ετήσιο πρόγραμμα διαλέξεων και σεμιναρίων για τη συνεχή επιμόρφωση των εποπτευομένων

Το πλαίσιο που δημιούργησε η ΕΚΚ για την πιστοποίηση προσώπων που εργάζονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ενισχύεται το 2014 με την έναρξη προγράμματος επιμορφωτικών σεμιναρίων.Παράλληλα, η ΕΚΚ πραγματοποιεί σεμινάρια για επιμόρφωση εποπτευομένων σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες νέων νομοθεσιών, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους.

Για την καλύτερη ενημέρωση των λειτουργών των ΜΜΕ, η ΕΚΚ πραγματοποιεί το 2009, το 2014 και του 2017 εξειδικευμένες ημερίδες, παρουσιάζοντας και αναλύοντας σημαντικά θέματα σε σχέση με την κεφαλαιαγορά.

Η ΕΚΚ αποκτά νέα οργανωτική δομή και νέα Τμήματα

Το 2013 η ΕΚΚ εφαρμόζει νέα οργανωτική δομή και οι εποπτικές αρμοδιότητές της διαμοιράζονται στα νεοδημιούργητα τμήματά της. Παράλληλα, δημιουργείται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για να αξιολογεί και να συμβουλεύει την ΕΚΚ για τη βελτίωση των διαδικασιών της.

Το 2015 δημιουργείται το Τμήμα Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου και Στατιστικής, ενώ η δομή της διευρύνεται ξανά το 2017 με τη δημιουργία του Τμήματος Πολιτικής.

Η ΕΚΚ δημιουργεί και εφαρμόζει Πλαίσιο Εποπτείας Βάσει Κινδύνων

Το εποπτικό πλαίσιο (Risk-Based Supervisory Framework, RBSF) μπαίνει σε εφαρμογή το 2015, ώστε να κατηγοριοποιήσει τις εποπτευόμενες οντότητες αναλόγως του προφίλ κινδύνου τους και να καθορίζει τη συχνότητα και το βάθος των εποπτικών ελέγχων σε κάθε οντότητα. Με το εξειδικευμένο αυτό εποπτικό εργαλείο, οι πόροι της ΕΚΚ διοχετεύονται πλέον με πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδυτών και η ΕΚΚ στην ουσία υιοθετεί νέα εποπτική προσέγγιση βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Καθιερώνεται η δημοσίευση τακτικών στατιστικών δελτίων σχετικά με την κεφαλαιαγορά

Προσμετρώντας την αυξανόμενη σημασία της μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς, η ΕΚΚ δημιουργεί το 2015 εξειδικευμένο Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής, στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση του πλαισίου εποπτείας βάσει των κινδύνων, η συγκέντρωση και ανάλυση αριθμών και δεδομένων της αγοράς και στη συνέχεια η ετοιμασία στατιστικών δελτίων προς δημοσίευση ή για εσωτερική χρήση, υποβοηθώντας την ΕΚΚ στη λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό πολιτικών.

Η ΕΚΚ προάγει τη συνεργασία σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Η ΕΚΚ συνομολογεί πρωτόκολλα συνεργασίας με Εποπτικές Αρχές και άλλα Σώματα για την αμοιβαία παροχή συνδρομής.

Μέχρι σήμερα, έχει υπογράψει 22 διμερή Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας και 51 διμερή Μνημόνια με εποπτικές Αρχές εκτός ΕΕ, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενώ είναι συνυπογράφουσα στο Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής ESMA και του Διεθνούς Οργανισμού IOSCO.

Έχει επίσης υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες εποπτείας της αγοράς

Το 2014 η ΕΚΚ εφαρμόζει εσωτερικό κεντρικό ψηφιακό (paperless) αρχείο και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες της. Το 2015 δημιουργεί ψηφιακή υπογραφή για τους εποπτευόμενους με σκοπό την ασφαλή διαβίβαση ηλεκτρονικών δεδομένων. Το 2016 δημιουργεί Διαδικτυακή Πύλη (portal) για την υποβολή εγγράφων από τις εποπτευόμενες οντότητες εύκολα και με ασφάλεια. Παράλληλα, αναπτύσσονται τεχνολογικά συστήματα όπως το TREM και η Βάση Δεδομένων ΚΕΠΕΥ. were developed in the previous years.

Η ΕΚΚ συνδράμει στην παρεμπόδιση της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες συναλλαγές και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Toν Δεκέμβριο 2012 η αδειοδότηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης μεγάλου αριθμού Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών σε σχέση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για Anti-Money Laundering (AML) ανατίθεται στην ΕΚΚ. Το 2015 η ΕΚΚ δημιουργεί εξειδικευμένο Τμήμα για τον έλεγχο συμμόρφωσης των εποπτευόμενων σε σχέση με AML.

Οι προαναφερθείσες ενέργειες συνέβαλαν και στην ικανοποίηση του Σχεδίου Δράσης που είχε συμφωνηθεί με τους Διεθνείς Δανειστές της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις θετικές αξιολογήσεις της Κύπρου σε σχέση με το AML από τη Moneyval και το Global Forum. Περαιτέρω, η ΕΚΚ συνέδραμε για σκοπούς της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων του Financial Action Task Force συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα από τους εποπτευόμενούς της.

Η ΕΚΚ θέτει την προστασία του επενδυτικού κοινού ως ύψιστη προτεραιότητα

Για την προστασία των επενδυτών, πέρα από τις Προειδοποιήσεις προς Επενδυτές, η ΕΚΚ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της την επικαιροποιημένη λίστα με τους Μη Εγκεκριμένους Διαδικτυακούς Τόπους, η οποία καθιερώθηκε από το 2016. Το 2014 η ΕΚΚ συνδράμει στην αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα με σκοπό τη συμπερίληψη προνοιών σχετικά με τα Σχήματα Ponzi. Έναν χρόνο αργότερα συμμετέχει στην ετοιμασία της νομοθεσίας για τη σύσταση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ των ΚΕΠΕΥ και των πελατών τους, ενώ το 2018 αναθεωρεί εξολοκλήρου τη λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, μια σημαντική ασφαλιστική δικλίδα για τους πελάτες των ΚΕΠΕΥ.

Η ΕΚΚ αποκτά στέγη σε μεγάλο και μοντέρνο κτήριο αποκλειστικής χρήσης

Καθώς η ΕΚΚ μεγαλώνει σε ανθρώπινο δυναμικό, παρουσιάζεται η ανάγκη να μετακινηθεί σε μεγαλύτερα γραφεία αποκλειστικής χρήσης για σκοπούς ασφαλείας. Μετά από διαδοχικές μετακομίσεις το 2013, το 2017 και το 2019, τα γραφεία της ΕΚΚ στεγάζονται πλέον στη λεωφόρο Διαγόρου 19 στη Λευκωσία σε κτήριο κατάλληλο για την παρούσα και τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Η ΕΚΚ στηρίζει την ανάπτυξη και πρόοδο της κεφαλαιαγοράς

Η ΕΚΚ υποστηρίζει διαχρονικά την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και τις προσπάθειες του οργανισμού προώθησης επενδύσεων Invest Cyprus, σε συνεργασία και με άλλους κυβερνητικούς και μη φορείς.

Ειδικότερα, οι εκάστοτε Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι της ΕΚΚ συμμετέχουν ως ομιλητές σε σημαντικά συνέδρια που διοργανώνονται στην Κύπρο και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας και επεξηγώντας το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΚΚ ενθαρρύνει τη διείσδυση νέων τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό τομέα

Το 2018 δημιουργεί τον Κόμβο Καινοτομίας (Innovation Hub) με στόχο να κατανοήσει καλύτερα και να διερευνήσει την ανάπτυξη και τις χρήσεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech-Regtech), όπως η τεχνολογία DLT, τα crypto-exchanges, κ.α. Το 2020 η ΕΚΚ ρυθμίζει με Οδηγία της το  Crowdfunding, έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με καινοτόμα προϊόντα. Το 2021 η ΕΚΚ εκδίδει Οδηγία και Δήλωση Πολιτικής σχετικά με τις οντότητες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.

Επιβολή κυρώσεων στις εταιρείες και τα άτομα που παραβαίνουν τους κανόνες

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, η ΕΚΚ έχει επιβάλει πρόστιμα /συμβιβασμούς ύψους πέραν των 30 εκατομμυρίων Ευρώ. Εκτός από τις χρηματικές ποινές, ανέστειλε την άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ σε 25 περιπτώσεις και προχώρησε σε πλήρη ανάκληση της άδειας λειτουργίας 12 ΚΕΠΕΥ. Επίσης, απαγόρευσε σε 8 αξιωματούχους εποπτευόμενων τη δραστηριοποίηση στον χρηματοοικονομικό τομέα μέχρι 10 έτη αναλόγως περίπτωσης. Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης των επενδυτών, η ΕΚΚ δημοσιεύει όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της για επιβολή κυρώσεων, ενώ από το 2019 τηρεί Αρχείο Κυρώσεων στον διαδικτυακό της τόπο.

Η ΕΚΚ προασπίζεται την ανάγκη για επιμόρφωση του κοινού σε χρηματοοικονομικά θέματα

Μέσω ερευνών που διεξάγει σε Παγκύπρια βάση το 2010 και το 2014, η ΕΚΚ διαπιστώνει το χαμηλό γνωστικό επίπεδο του κοινού σε χρηματοοικονομικά θέματα και αναλαμβάνει διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα τη δημοσίευση επιμορφωτικών άρθρων και τη διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα κεφαλαιαγοράς.

Ανάμεσα σε άλλα, το 2016 και το 2018 υποβάλλει εισηγήσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Παιδείας για εισαγωγή μαθήματος χρηματοοικονομικής παιδείας στα σχολεία. Από τον Δεκέμβριο του 2020 συμμετέχει στην ad-hoc επιτροπή για τον σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Scroll to Top